Kwaliteit & beroepscode

Beroepscode

Ik hecht veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. Wanneer ik jouw behandeling start, informeer ik je zo goed mogelijk over wat je van mij kunt verwachten. De beroepscode voor psychologen is een belangrijke leidraad in mijn beroepsmatig handelen.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als vrijgevestigde behandelaar een kwaliteitsstatuut* te hebben. Hierin staat beschreven hoe ik omga met de kwaliteit en verantwoordelijkheden in mijn praktijk.

Dossiervorming

Voor elke cliënt leg ik een dossier aan. Je hebt altijd recht op inzage of een kopie (met uitzondering van mijn persoonlijke aantekeningen). Dit dossier bewaar ik -na beëindiging van de behandeling- 15 jaar achter slot en grendel.

Indien je dat wenst is het ook mogelijk een schriftelijk verzoek tot vernietiging in te dienen. Dan vernietig ik alle inhoudelijke gegevens.

Geheimhouding

Alle gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. Ik ben verplicht tot geheimhouding. Zonder jouw schriftelijke toestemming verstrek ik geen informatie aan derden. Ook voor het opvragen van informatie bij collega’s heb ik jouw schriftelijke toestemming nodig.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de behandeling of over mij als behandelaar hoop ik dat je dit eerst met mij bespreekt om er samen uit te kunnen komen. Indien het niet lukt dit samen op een bevredigende manier op te lossen, kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van het NIP.

Clientenrechten

Als je de hulp inschakelt van een psycholoog of andere deskundige vertrouw je hem of haar de zorg over jou toe. We (jij en ik) hebben allebei rechten en plichten over die zorg. Ik vind het belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent:

Patienten/clientenrechten zijn vastgelegd in de WGBOWet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen de client en de hulpverlener sinds 1 april 1995.

Minstens zo belangrijk als een wettelijke regeling is onze houding jegens elkaar. Ik sta uiteraard open voor vragen en/of klachten. Daar kan ik alleen maar van leren en van daaruit kan ik jou weer beter van dienst zijn. Daarom hoop ik dat je aangeeft wat je wensen zijn en het mij vertelt als je iets niet prettig of helpend vindt.

Overige vragen

Voor vragen kun je mij altijd aanspreken, mailen of bellen. Een andere goede bron van informatie over zaken in de geestelijke gezondheidzorg is www.hulpgids.nl en/of de beroepsvereniging www.psynip.nl waar ik bij aangesloten ben.